BÁO CÁO

Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - Học kỳ I, năm học: 2023 - 2024


Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Kính gửi:

 

- Lãnh đạo Trường
- Các đơn vị trong Trường


Theo Kế hoạch số: 01/KH-QLCL ngày 20/02/2024 của phòng QLCL về việc khảo sát lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - Học kỳ I, năm học: 2023 - 2024; Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

TRÂN TRỌNG./.