BÁO CÁO


Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Giảng viên, Viên chức và NLĐ các đơn vị về hoạt động KHCN và HTQT của Trường, năm 2023


Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Kính gửi:

 

Hiệu trưởng
- Các đơn vị trong Trường

Theo Kế hoạch số 66/KH-ĐHTN, ngày 12/01/2023 của Trường về việc thực hiện các hoạt động BĐCLGD năm 2023;
Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục (BĐCLGD), có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục (CSGD) và cấp chương trình đào tạo (CTĐT);
Theo Kế hoạch số: 16/KH-QLCL ngày 01/11/2023 của phòng QLCL về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Giảng viên, Viên chức và NLĐ các đơn vị về hoạt động KHCN và HTQT của Trường, năm 2023; Được sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện khảo sát và báo cáo kết quả như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM Ở FILE ĐÍNH KÈM THEO.

TRÂN TRỌNG./.