Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Cơ cấu tổ chức

Hiện nay Phòng có 07 viên chức, gồm 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên. Trong đó có 05 viên chức là giảng viên thực hiện công tác giảng dạy ở các khoa.

1. Lãnh đạo đơn vị

 

TS. Nguyễn Thanh Tân
Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Trường Tam
Phó Trưởng phòng

2. Các chuyên viên

ThS. La Đức Tùng
Chuyên viên

TS. Đỗ Thị Bông
Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Nguyên Vân
Chuyên viên

ThS. Nguyễn Hải Đăng
Chuyên viên

ThS. Lê Thị Thúy Loan
Chuyên viên

II. Giới thiệu đơn vị

1. Lịch sử hình thành

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 52-QĐ/ĐHTN-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên trên cơ sở của Ban Thanh tra Đào tạo trước đây.

Từ tháng 12 năm 2015, phòng bổ sung thêm chức năng pháp chế và đổi tên là Phòng Thanh tra Pháp chế theo Quyết định số 2436/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 23/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng, Hội đồng Trường thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác thanh tra

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

2.2.2. Công tác pháp chế

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản quy phạm nội bộ trước khi ban hành; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ trong trường;

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các văn bản quy phạm nội bộ của Trường cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trong Nhà trường;

- Theo dõi việc thực hiện pháp luật, các quy định của Nhà trường, nhiệm vụ được giao đổi với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lí của Hiệu trưởng;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lí giáo dục và thủ trưởng đơn vị theo quy định;

2.2.3. Công tác khác

- Chủ trì xây dựng các văn bản liên quan đến hoạt động của thanh tra pháp chế;

- Thường trực xác minh văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến viên chức - người lao động và người học trong trường;

- Thực hiện việc kiểm soát và dán tem chống giả mạo văn bằng, chứng chỉ;

- Tham gia các Hội đồng theo phân công;

- Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và khảo sát chất lượng về các nội dung liên quan;

- Cập nhật thông tin, hệ thống các văn bản của đơn vị lên website, chịu trách nhiệm vận hành và quản lý website của đơn vị mình;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

3. Phân công nhiệm vụ

3.1. Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thanh Tân

Phụ trách chung; xây dựng kế hoạch thanh tra, pháp chế hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và quyết định thanh tra.

Phụ trách công tác tổ chức; theo dõi các hoạt động về đào tạo, tài chính, xây dựng cơ bản, tổ chức cán bộ trong Nhà trường.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Lãnh đạo Phòng thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Thanh tra thi tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường. 

Tham gia công tác giảng dạy.

3.2. Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Trường Tam

Phụ trách các công tác pháp chế, cơ sở vật chất của phòng.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường; các hoạt động về chống xuống cấp, quản trị thiết bị, hành chính.

Theo dõi công tác học sinh sinh viên.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Thanh tra thi các hệ đào tạo trong Nhà trường.

Tham gia kiểm tra hồ sơ sinh viên, học viên.

Được ủy quyền giải quyết công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng và báo cáo lại với Trưởng phòng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng. Cùng với Trưởng phòng lãnh đạo phòng Thanh tra Pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo quy định.           

Tham gia công tác giảng dạy.

3.3. Chuyên viên: ThS. La Đức Tùng

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập, lâm sàng của các khoa.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công, tham gia kiểm tra hồ sơ sinh viên, học viên.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng.

3.4. Chuyên viên: TS. Đỗ Thị Bông

Theo dõi công tác pháp chế trong Trường.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập của các khoa.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Tham gia công tác giảng dạy.

3.5. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Nguyên Vân

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập các khoa.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.  

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Phụ trách công tác văn thư.

3.6. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Hải Đăng

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập của các khoa.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Tham gia công tác giảng dạy.

3.7. Chuyên viên: ThS. Lê Thị Thúy Loan

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế trong Nhà trường. Kiểm tra hoạt động thực hành, thực tập của các khoa.

Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy ở các giảng đường.

Tham gia các đoàn thanh tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

Tham gia thanh tra các kỳ thi theo sự phân công.

Thực hiện việc tiếp công dân; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có sự phân công của Lãnh đạo phòng. 

Tham gia công tác giảng dạy.

III. Thông tin liên hệ

- Tel: 02623. 825.177

- Mail: phongttpc@ttn.edu.vn