Các công trình khoa học đã công bố trong giai đoạn 2019-12/2023 của cán bộ, giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên gồm:

STT

Công trình khoa học

Ghi chú

1

 Trần NA (2020), “Thái độ và thực trạng đối với việc tự học kỹ năng nghe của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh, Khoa Ngoại ngữ”, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 40/2020, 101-105

 

2

 Trần NA (2022), “Thực trạng sử dụng công cụ tương tác trực tuyến trong các giờ dạy trực tuyến của giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Nguyên”, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 52/2022, 123-129

 

3

Le, T.H.V. (2020). Book Review The Six Academic Writing Assignments. Designing the User’s Journey, by Burkle. J. The CATESOL Journal, 32 (1), 223- 224 http://www.catesoljournal.org/

 

4

Le, V.T.H. (2021). A Phenomenological Exploration of EAP International Students' Speaking and Listening Experience with PechaKucha Presentations. In Proceedings of the 18th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL-2-2021) (pp 46-56). Atlantis Press. doi: https://doi.org/10.2991/assehr.k.211224.006

 

5

Nguyen, N.G.H & Le, T.H.V. (2023, April). Culture Shock Experiences: A Case Study of a Canadian in Vietnam. In Proceedings of the 19th International Conference of the Asia Association of Computer-Assisted Language Learning (AsiaCALL-2-2022) (pp 336-350). Atlantis Press. doi:10.2991/978- 2-38476-042-8_27

 

6

Cù  Hoa, H (2020), Common mistakes in paragraph writing by second-year English students at Tay Nguyen University,  NXB Đà Nẵng

 

7

Cù TNH (2020), Applying task-based approach to teaching English speaking skills, Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số đặc biệt, tháng 5/2023, 156-158

 

8

Cù TNH(2019), “Nhận thức của sinh viên không chuyên ngữ năm thứ hai Khoa Kinh tế, trường Đại học Tây Nguyên về tầm quan trọng của kĩ năng nghe hiểu và các chiến lược nghe hiểu Tiếng Anh”, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 35/2019, 82-87

 

9

Nguyễn TML (2020), Auto-apprentissage du français comme langue étrangère chez les étudiants de la faculté des Langues Étrangères de l'Université Tay Nguyen, Enseignement/Apprentissage du et en français - Regards croisés, Cambodge 2019, Édition de l'Université Nationale du Viet Nam à Hanoi, pp. 548-567

 

12

Nguyễn TML (2021), “An investigation into teachers' feedbacks to students' answers in lectures from TOEFL iBT”, VietTESOL International Convention 2020 - Innovation and Globalization, Danang 2020, pp. 266-281

 

13

Doan TD (2023), ‘Kiến thức về đánh giá ngôn ngữ và một số công cụ thường dùng trong hoạt động đánh giá ngôn ngữ của giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên’, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 58/2023, 87-93.

 

14

Tran TMH, Pham VT, Tran TTH (2022). Factors affecting the satisfaction of first-year students at Tay Nguyen University in online English course with the aid of MyEnglishLab self-study application, Tay Nguyen Journal of Science, 53,April 2023, 125-131. 

 

15

Tran TMH, Le THV, Nguyen TKP (2022). Thực hành phản tư trong dạy ngoại ngữ tại trường Đại học Tây Nguyên, Tay Nguyen Journal of Science, 57,12/2023, 103-109. 

 

16

Tran TMH (2023). The features of Black American English in the music publications and the notes on teaching English. The Vietnam Teachers’ Scientific Journal, 4, 2023, 153-155.

 

17

Le, THV (2023). Ứng dụng Padlet trong lớp học kỹ năng nói tiếng Anh: góc nhìn từ người học. - Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số.  NXB DDHQG Hà Nội 2023, pp. 312- 319

 

18

Rơ Lan A Nhi, Y Cuôr BKrông, H Wen Alio, Cù Thị Ngọc Hoa (2020), Tăng cường kỹ năng nói Tiếng Jrai cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jrai, Trường Đại học Tây Nguyên,Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 41, Ngày xuất bản 4/2020

 

19

Rơ Lan A Nhi, Y Cuôr BKrông, H Wen Alio, Y Rôbi Bkrông, Y Zina Ksor, YNoel Knul (2023), Tìm hiểu ban đầu về đặc điểm hình thức và nội dung của Tục ngữ Êđê, Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 59, Ngày xuất bản 4/2023