Ngày 19/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH công bố chỉ tiêu chính thức các ngành Sư phạm của trường Đại học Tây Nguyên trong đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Theo đó, Trường Đại học Tây Nguyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 1732 chỉ tiêu cho 10 ngành đào tạo sư phạm. Chi tiết chỉ tiêu của từng ngành như ảnh dưới