KẾ HOẠCH

Triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Chính phủ: Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030”  


(Kế hoạch có các file đính kèm theo)

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 – 2030”;
Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BGDDT ngày 14 tháng 3 năm 2024 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030” năm 2024, 2025;

Trường Đại học Tây Nguyên xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo.

Trân trọng./.