KẾ HOẠCH

Khảo sát lấy ý kiến Giảng viên (GV), Viên chức và Người lao động (VC-NLĐ) về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng (KN-PVCĐ), năm 2022


 

Kính gửi:       Lãnh đạo các đơn vị; 

                       Viên chức và người lao động trong toàn Trường

 

Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) mà còn có trách nhiệm gắn kết và phục vụ xã hội, đây là một trong ba trụ cột: Đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng (PVCĐ) của các Trường đại học. Chức năng phục vụ cộng đồng của Trường đại học đã được khẳng định tại Luật Giáo dục đại học (sửa đổi 2018) và được thể hiện tại một số tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, có số liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo. Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng theo chu trình P-D-C-A, Nhà trường đã ban hành Kế hoạch số 251/KH-ĐHTN ngày 22 tháng 02 năm 2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm 2022;

Trên cơ sở đó, Nhà trường xây dựng kế hoạch khảo sát về hoạt động phục vụ cộng đồng tại Trường năm 2022. Hiệu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động KN-PVCĐ năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung

Đối tượng

Thời gian  

Link khảo sát

Lấy ý kiến GV, VC-NLĐ về hoạt động phục vụ cộng đồng năm 2022

100%

GV, VC-NLĐ

Từ ngày 13/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022.

https://forms.gle/o5ADanv2Y42hn1sDA