THÔNG BÁO

Về việc thực hiện khảo sát theo Công văn số 5881/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo


Kính gửi:  - Ban Giám hiệu;

                  - Lãnh đạo các Phòng chức năng;

                 - Lãnh đạo Khoa Nông Lâm nghiệp, Khoa Chăn nuôi Thú y;

                  - Trưởng/Phó các Bộ môn thuộc Khoa NLN, CNTY;

                 - Sinh viên các ngành thuộc Khoa NLN, CNTY.

            Thực hiện Công văn số 5881/BGDĐT-GDĐH, ngày 08/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, xây dựng báo cáo đề xuất lồng ghép kiến thức khởi nghiệp vào CTĐT trình độ đại học các ngành thuộc lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp;

            Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng/Phó các Phòng chức năng, Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó các Bộ môn và Sinh viên (SV) thuộc khoa Nông Lâm nghiệp (NLN) và khoa Chăn nuôi Thú y (CNTY) thực hiện khảo sát online có link đính kèm theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:    

1. Đường link phiếu khảo sát dành cho các bộ quản lý:

https://forms.gle/G3EGe9C4cRtnuNLt8

2. Đường link phiếu khảo sát dành cho sinh viên:

https://forms.gle/rkHjKcdPuKjbfj6n6

 

Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày Thông báo đến trước ngày 25/11/2022.

Yêu cầu Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trưởng/Phó Khoa, Trưởng/Phó các Bộ môn và SV thuộc khoa NLN và khoa CNTY nghiêm túc triển khai thực hiện.