Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                                   TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH 11-11                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

    Số:     24 /TB-MNTH 11-11                                                          Đắk Lắk, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 

          Thực hiện Công văn số 3502/UBND-TH ngày 26 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5; Công văn 542/SGDĐT-VP ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Đắk Lắk về việc hướng dẫn cụ thể thời gian nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2021, Trường Mầm non Thực hành 11-11 thông báo đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Nhà trường thời gian nghỉ Lễ 30/4 và ngày 01/5/2021 như sau:

          - Thời gian nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 03/5/2021.

          - Trong thời gian nghỉ Lễ yêu cầu cán bộ viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, vệ sinh khử khuẩn trong và ngoài lớp học, thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo Y tế).

          - Trong thời gian nghỉ Lễ khuyến cáo phụ huynh phối hợp cùng Nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

          Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

          Nơi nhận:                                                                Q. HIỆU TRƯỞNG

          - BGH Nhà trường;

            - Các tổ chuyên môn;

            - Đăng Website Trường;

            - Lưu VT.                                                             

                                                                                     ThS. Trần Thị Thùy Trang