BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

...

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Trúc


2. Năm sinh:: 16/11/1979
3. Nam/ Nữ: Nam          Dân tộc: Kinh
4. Nơi sinh: Gia lai
5
. Quê quán: Xã Dăk Hlơ, Huyện KBang, Tỉnh Gia Lai

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Dăk Hlơ, K' Bang, Gia Lai
Điện thoại:
Fax:
Email: 03000214@ms.ttn.edu.vn

7. Học vị:
7.1. Tiến sĩ:
Năm bảo vệ: 2016 tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Ngành:.......................................Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp
7.2. Tiến sỹ Khoa học
Năm bảo vệ:.............. tại ......................................
Ngành:.......................................Chuyên ngành...........

8. Chức danh khoa học:
8.1. Phó giáo sư:
Năm phong:.....................Nơi phong:..................................................
8.2. Giáo sư:
Năm phong:.....................Nơi phong:.................................................

9. Chức danh nghiên cứu: -----
10. Chức vụ: Hiệu trưởng

11. Cơ quan công tác:
Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
Phòng, Ban, Viện, Bộ môn (Trung tâm), Khoa: BAN GIÁM HIỆU
Địa chỉ Cơ quan: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
Điện thoại: (0262)3825185; Fax: (0262)3825184
Email: dhtn@ttn.edu.vn

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

12. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Tiến sĩ

ĐH Đà Nẵng

Kinh tế công nghiệp

2016

Cử nhân

Đại học Huế

Kinh tế

2001

Thạc sĩ

Đại học Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Kế toán)

2008

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)

Văn Bằng

Tên khoá đào tạo

Nơi đào tạo

Thời gian đào tạo

14. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ cấp độ: Tốt, Rất tốt, Khá, Trung bình)

Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Chứng chỉ quốc tế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

15. Quá trình công tác

Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Chức vụ

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố
16.1. Sách giáo trình

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.2 Sách chuyên khảo

TT

Tên sách

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

16.3 Các bài báo khoa học
16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 2
16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 10
16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 0
16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 0
16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:

TT

Tên bài báo

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

Tên tạp chí công bố

Năm công bố

1

Nghiên cứu tổ chức công tác kế tóan tại các công ty cà phê nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

TC Khoa học trường Đại học Tây Nguyên

2010

2

Cạnh tranh chất lượng sản phẩm cà phê nhân của Đắk Lắk

Nguyễn Thanh Trúc, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Minh

Tạp chí Khoa học và Phát triển, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội

2012

3

Hình thức du lịch cà phê hướng phát triển cho Đăk Lăk

Tạp chí khoa học trường ĐHTN số 9

2012

4

Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê ở Đắk Lắk

Nguyễn Thanh Trúc, Võ Xuân Hội

Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên

2014

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNNVV của tỉnh Đắk Lắk

"Lê Thế Phiệt Nguyễn Thanh Trúc Nguyễn Văn Đạt"

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19

2014

6

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk

Nguyễn Thanh Trúc

Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên

2015

7

Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp chế biến cà phê ở Đăk Lăk

Nguyễn Thanh Trúc

Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên

2015

8

Sử dụng mô hình phân tích bao số liệu để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Huế

Hà Diệu Thương , Nguyễn Thị Thanh Bình1, Hoàng Thùy Dương1, Phạm Thị Hồng Quyên1, Nguyễn Thanh Trúc2

Tạp chí Khoa học, trường ĐH Tây Nguyên

2017

9

Factors affecting employees’ motivation

Doan Hong Le, Perfecto G. Aquino, Revenio C. Jalagat Jr., Nguyen Thanh Truc, Le Khac Quang Si, Le Thi Hoang My

Management Science Letters

2020

10

Nhân tố tác động đến đội ngũ giảng viên trong bối cảnh tự chủ đại học thông qua lăng kính của các bên liên quan: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Tây Nguyên

Ngô Thị Hiếu, Lê Đức Niêm, Nguyễn Thanh Trúc, Đoàn Thị Dung

Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education Journal of Applied Research in Higher Education

2022

11

VẬN DỤNG TRIẾT LÝ GIÁO DỤC TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

NGUYỄN THANH TRÚC NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI

2023

12

Phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Thanh Trúc, Vũ Trinh Vương, Võ Xuân Hội, Huỳnh Thị Nga

Kinh tế và dự báo

2023

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

TT

Tên và nội dung văn bằng

Số, Ký mã hiệu

Nơi cấp

Năm cấp


18. Sản phẩm KHCN:

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:
18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:
18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:

TT

Tên sản phẩm

Thời gian, hình thức, quy mô địa chỉ áp dụng

Hiệu quả

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quản quản lý đề tài,thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

Hoàn thiện công tác phân tích tài chính trong các công ty cà phê Nhà nước tại Đắk Lắk

6/2006-6/2007

Trường Đại học Tây Nguyên

Tìm hiểu tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu cà phê Tây Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk

4/2008-4/2009

Trường Đại học Tây Nguyên

Thực trạng và giải pháp phát triển đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học tại trường Đại học Tây Nguyên

6/2009-6/2010

Trường Đại học Tây Nguyên

Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sản xuất và kinh doanh cà phê trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

1/2010-12/2010

Trường Đại học Tây Nguyên

Đánh giá việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp kinh doanh cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

1/2010-12/2010

Trường Đại học Tây Nguyên

B2010-15-37: Điều tra đánh giá thực trạng vùng nguyên liệu phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến cà phê nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

4/2010-4/2012

Trường Đại học Tây Nguyên

Hoàn thiện quy trình thanh toán các hoạt động chi tiêu thường xuyên của Trường Đại học Tây Nguyên

5/2016-3/2017

Trường Đại học Tây Nguyên

Phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Đắk Lắk theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030

12/2018-11/2020

Trường Đại học Tây Nguyên

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên

Tên/ Cấp

Thời gian(bắt đầu - kết thúc)

Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có)

Tình trạng đề tài(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Tổ chức, năm tặng thưởng

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN

Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

Tôi cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác, đầy đủ và hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nếu có sai lệch.

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 06 năm 2024
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ