Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

1. Các công trình đăng trên tạp chí trong nước, quốc tế:

Stt Tên bài báo Tên tác giả Năm và nguồn công bố
1 Bioactivity-Guided purification of Novel Herbal Antioxidant and Anti-NO Compounds from Euonymus laxiflorus Champ Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Zhi-Hu Lin, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Hung Tse Huang, and Yao-Haur Kuo Molecules, 24(1):120, 2019 (SCI)
2 Anti-α-Glucosidase Activity by a Protease from Bacillus licheniformis Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Minh Trung Nguyen, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang Molecules, 24(4):691, 2019 (SCI)
3 Chitin extraction from shrimp waste by liquid fermentation using an alkaline protease-producing strain, Brevibacillus parabrevis Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang International Journal of Biological Macromolecules, 135:706-715, 2019 (SCI)
4 Tuyển chọn và định danh một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng tại Ea Kar, Đak Lak Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Minh Trung, Lê Hồng Quân, Phạm Thị Hoài Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên, số 34, năm 2019
5 Phân lập vi khuẩn nội sinh rễ cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) được trồng tại Đak Nông Nguyễn Anh Dũng, Trần Thị Phương Hạnh, Lê Thị Thu Sa, Trần Thị Nga Mi, Võ Thị Thanh Thủy Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên, số 34, năm 2019
6 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn vùng rễ kháng Phytopthora sp. trên cây hồ tiêu tại Cư Jut, Đak Nông Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học, ĐH Tây Nguyên, số 34, 2019
7 Production of potent antidiabetic compounds from shrimp head powder via Paenibacillus conversion Van Bon Nguyen, San-Lang Wang Process Biochemistry, 76:18-24, 2019 (SCI)
8 Ảnh hưởng của một số vi lam cố định đạm lên sinh trưởng, năng suất và dinh dưỡng của cây xà lách (Lactuca Sativa L.) tại Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Minh Trung, Lê Thị Mộng Mơ Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên, số 34, 2019
9 Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn vùng rễ cây hồ tiêu có hoạt tính đối kháng tuyến trùng Meloidogyne incognita tại Buôn Ma Thuột Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thị Hạnh Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên, số 34, 2019
10 Tuyển chọn nấm mốc chịu nhiệt có hoạt tính cellulase, ứng dụng trong quá trình ủ phân vi sinh hữu cơ.Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên, 2019
11 A Chloroplast-targeted S1 RNA-binding Domain Protein Plays a Role in Arabidopsis Response to Diverse Abiotic Stresses Sy Nguyen Dinh, Su Jung Park, Ji Hoon Han, Hunseung Kang J. Plant Biol. 62(1):74-81, 2019 (SCI)
12 Effect of Zn/B nanofertilizer on biophysical characteristics and growth of coffee seedlings in greenhouse San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 44(8):4889-4901, 2018 (SCI)
13 Ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng của cây con cà phê vối lai TRS1 trong điều kiện nhà lưới Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên, 2018
14 Conversion of shrimp heads to α-glucosidase inhibitors via co-culture of Bacillus mycoides TKU040 and Rhizobium sp. TKU041 Chia-Hau Hsu, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research Chemical Intermediates, 44(8):4597–4607, 2018 (SCI)
15 Conversion of squid pens to chitosanases and dye adsorbents via Bacillus cereus San-Lang Wang, Hao-Ting Yu, Min-Hsiung Tsai, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Van Chung Do, Anh Dzung Nguyen Research Chemical Intermediates, 44(8):4903–4911, 2018 (SCI)
16 Reclamation of shrimp heads for the production of α-glucosidase inhibitors by Staphylococcus sp. TKU043 San-Lang Wang, Yu-Cheng Su, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research Chemical Intermediates, 44(8):4929–4937, 2018 (SCI)
17 Conversion of Squid Pens to Chitosanases and Proteases via Paenibacillus sp. TKU042 Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang Marine Drugs, 16(3):83, 2018 (SCI)
18 Antioxidant and cytotoxic activity of some lichens collected from Bidoup Nui Ba National Park, Vietnam Thi Thu Hoai Nguyen; Minh Hiep Dinh; Hoang Thanh Chi; San-Lang Wang; Quang-Vinh Nguyen; Trung Dzung Tran; Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 45(1):33-49, 2018 (SCI)
19 Preparation of NPK nanofertilizer based on chitosan nanoparticles and its effect on biophysical characteristics and growth of coffee in green house Ngoc Minh Chau Ha, Thi Huyen Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 45(1):51-63, 2018 (SCI)
20 Production and Bioactivity-Guided Isolation of Antioxidants with α-Glucosidase Inhibitory and Anti-NO Properties from Marine Chitinous Materials Van Bon Nguyen, Thi Hanh Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo, and San-Lang Wang Molecules, 23(5):1124, 2018 (SCI)
21 Novel Potent Hypoglycemic Compounds from Euonymus laxiflorus Champ. and Their Effect on Reducing Plasma Glucose in an ICR Mouse Model Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Thi Hanh Nguyen, Minh Trung Nguyen, Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Zhi-Hu Lin, Quang Vinh Nguyen, Yao-Haur Kuo, and Anh Dzung Nguyen Molecules, 23(8):1928, 2018 (SCI)
22 The isolation of chitinase from Streptomyces thermocarboxydus and its application in the preparation of chitin oligomers Thi Ngoc Tran, Chien Thang Doan, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research Chemical Intermediates, 45(2):727–742, 2018 (SCI)
23 Reclamation of Marine Chitinous Materials for Chitosanase Production via Microbial Conversion by Paenibacillus macerans Chien Thang Doan, Thi Ngoc Tran, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang Marine Drugs, 16(11):429, 2018 (SCI)
24 Đánh giá thực trạng sử dụng phân bón cho cây Hồ tiêu (Piper nigrum L.) tại tỉnh Đak Lak Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học Đại học Tây Nguyên, 2018
25 Effect of plant growth promoting rhizobacteria on the growth and biocontrol of black pepper (Piper nigrum L.) under greenhouse condition Thi Huyen Trang Trinh, Quang Huong Ngo, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen Proceedings in 6th International Agriculture Congress, 13-15 Nov. 2018 Malaysia
26 Effect of foliar application of zinc and boron on the growth and yield of black pepper (Piper nigrum L.) in Central Highland, Vietnam Tien Nam Nguyen, Duc Canh Pham and Anh Dzung Nguyen Proceedings in 6th International Agriculture Congress, 13-15 Nov. 2018 Malaysia
27 Ảnh hưởng của một số chủng vi khuẩn nội sinh chọn lọc đến sinh trưởng, phát triển của cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh Nguyễn Anh Dũng Tạp chí KH ĐH Tây Nguyên, 2018
28 New novel α-glucosdase inhibitors produced by microbial conversion Van Bon Nguyen, San-Lang Wang Process Biochemistry, 65: 228-232, 2018 (SCI)
29 Isolation and Identification of Potent Antidiabetic Compounds from Antrodia cinnamomea-An Edible Taiwanese Mushroom Hung Tse Huang, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, and Yao-Haur Kuo Molecules, 23(11):2864, 2018 (SCI)
30 New Records of Potent In-vitro Antidiabetic Properties of Dalbergia tonkinensis Heartwood and the Bioactivity-Guided Isolation of Active Compounds Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Ngu Truong Nhan, Thi Hanh Nguyen, Nguyen Phuong Dai Nguyen, Do Huu Nghi, and Nguyen Manh Cuong Molecules, 23(7):1589, 2018 (SCI)
31 Phân lập, tuyển chọn và định danh một số chủng xạ khuẩn chịu nhiệt có hoạt tính chitinase tai Cưmgar – Đắk Lắk Nguyễn Văn Bốn Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên. Số 29, trang 97-103, 2018
32 Identification and characterization of chitinolytic bacteria isolated from a freshwater lake Dinh Minh Tran, Hayuki Sugimoto, Dzung Anh Nguyen, Takeshi Watanabe & Kazushi Suzuk Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 82(2):343-355, 2018 (SCI)
33 Khảo sát điều kiện sản xuất trà từ râu ngô và rễ cỏ tranh Nguyễn Quang Vinh Tạp chí khoa học - Đại học Tây Nguyên, số 30, trang 65-71, 2018
34 Khảo sát điều kiện sản xuất trà từ râu ngô và rễ cỏ tranh Nguyễn Quang Vinh Tạp chí khoa học - Đại học Tây Nguyên, Số 30, trang 65-71, 2018
35 Khả năng kháng oxy hóa của cây chè dây (Ampelopsis cantoniensis (Hook. et Arn.) Planch., 1887) thu thập ở vườn quốc gia Yok Đôn tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Quang Vinh Tạp chí khoa học - Đại học Tây Nguyên. Số 31, trang 4-9, 2018
36 Khảo sát điều kiện sản xuất bột quả hồng Đà Lạt (Diospyros kaki T.) Nguyễn Quang Vinh Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 127, số 3A, 2018
37 Nghiên cứu hoạt tính kháng nấm gây bệnh thực vật của Nano Ag/chitosan trong điều kiện in vitro Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên, 2017
38 Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn nội sinh rễ cây cà phê vối (Coffea canephora) có hoạt tính cố định N và sinh tổng hợp IAA ở Đak Lak Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Khoa học Trường ĐH Tây Nguyên, 2017
39 Porcine pancreatic α-amylase inhibitors from Euonymus laxiflorus Champ Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Quang Vinh Nguyen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, 43:259-269, 2017 (SCI)
40 Screening and evaluation of α-glucosidase inhibitors from indigenous medicinal plants in Dak Lak Province, Vietnam Van Bon Nguyen, Quang Vinh Nguyen, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, 43:3599-3612, 2017 (SCI)
41 Free radical scavenging and antidiabetic activities of Euonymus laxiflorus Champ. extract Quang-Vinh Nguyen, Ngoc-Hung Nguyen, San-Lang Wang, Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 43(10):5615-5624, 2017 (SCI)
42 Preparation of chitosan nanoparticles by TPP ionic gelation combined spraying drying and antibacterial activity of chitosan nanoparticles and chitosan nanoparticles-amoxicilin complex Tan Vui Nguyen,  Thi Thu Ha Nguyen, San-Lang Wang, Thi Phuong Khanh Vo, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 43(6):3527-3537, 2017 (SCI)
43 Biosynthesis of α-Glucosidase Inhibitors by a Newly Isolated Bacterium, Paenibacillus sp. TKU042 and Its Effect on Reducing Plasma Glucose in a Mouse Model Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, Yao-Haur Kuo and San-Lang Wang International Journal of Molecular Sciences, 8(4):700 2017 (SCI)
44 New and interesting species in the family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) from Vietnam Santosh JOSHI, Dalip K. UPRETI, Nguyen Thi THANH, Anh Dzung NGUYEN and Jae-Seoun HUR The Lichenologist, 49(3):259-268, 2017 (SCI)
45 Utilization of fishery processing by-product squid pens for α-glucosidase inhibitors production by Paenibacillus sp Van Bon Nguyen, Anh Dzung Nguyen, and San-Lang Wang Marine drugs, 15(9):274, 2017 (SCI)
46 Isolation and identification of novel α-amylase inhibitors from Euonymus laxiflorus Champ Van Bon Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen, Thi Phuong Khanh Vo, Li-Jie Zhang, Quang Vinh Nguyen, Yao-Haur Kuo Research on Chemical Intermediates, 44(2):1411-1424, 2017 (SCI)
47 In vitro α-glucosidase and α-amylase inhibition, and in vivo anti-hyperglycemic effects of Psidium littorale Raddi leaf extract Quang-Vinh Nguyen, San-Lang Wang, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 44(3):1745-1753, 2017 (SCI)
48      
49 Nghiên cứu phát hiện gắn chèn gene E6 và E7 của Human papillomavirus type 16 vào bộ gen người bằng kỹ thuật Multiplex RT-PCR Võ Thị Phương Khanh, Trần Minh Định Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, số 23, 2017
50 Antioxidant and Anticancer Activities of Extracts and Compounds Isolated from Terminalia nigrovenulosa Plant Grown in Vietnam Quang-Vinh Nguyen Asian Journal of Biology, 3(4):1-10, 2017 
51 Stability to heat, hydrogen peroxide at different pH values and antioxidant activity of Terminalia nigrovenulosa extract. Quang-Vinh Nguyen Asian Journal of Biotechnology and Bioresource Technology, 1(3):1-9, 2017
52 An endoplasmic reticulum-localized Coffea arabica BURP domain-containing protein affects the response of transgenic Arabidopsis plants to diverse abiotic stresses Sy Nguyen Dinh, Hunseung Kang Plant Cell Rep. 36(11):1829-1839, 2017 (SCI)
53 Application of Chitinous Materials in Production and Purification of a Poly(L-lactic acid) Depolymerase from Pseudomonas tamsuii TKU015 Tzu-Wen Liang, Shan-Ni Jen, Anh Dzung Nguyen and San-Lang Wang Polymers, 8(3):98, 2016 (SCI)
54 An Amphiprotic Novel Chitosanase from Bacillus mycoides and Its Application in the Production of Chitooligomers with Their Antioxidant and Anti-Inflammatory Evaluation Tzu-Wen Liang, Wei-Ting Chen, Zhi-Hu Lin, Yao-Haur Kuo, Anh Dzung Nguyen, Po-Shen Pan, and San-Lang Wang International Journal of Molecular Sciences, 7(8):1302, 2016 (SCI)
55 Anti-oxidant and antidiabetic effect of some medicinal plants belong to Terminalia species collected in Dak Lak Province, Vietnam Quang-Vinh Nguyen, Van Bon Nguyen, Jong-Bang Eun, San-Lang Wang, Dinh Hoang Nguyen, Thi Nhung Tran, Anh Dzung Nguyen Research on Chemical Intermediates, 42:5859-5871, 2016 (SCI)
56 Ảnh hưởng của phân bón chứa Ca và Mg đến sinh lý quang hợp, năng suất cây hồ tiêu (Piper nigrum L.) đang trong giai đoạn kinh doanh tại Đak Lak Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, 2016
57 Antioxidant, alpha glucosidase inhibitory and antifungal activities of extracts from Lichens collected in Vietnam Thu Huynh, Thu-Hoai Nguyen-Thi, Ngoc-Anh Nguyen-Thi, Xuan-Duy Mai, Minh-Trang Tran, Nhat-Quang Le, Anh-Dung Nguyen, Dinh-Nga Nguyen, Minh-Hiep Dinh Journal of Science and Technology, 54(4A):156-163, 2016
58 Screening of chitinolytic bacteria by measuring chitinase activity and biofilm formation Dinh Minh Tran, Hayuki Sugimoto, Takeshi Watanabe & Kazushi Suzuk Proceeding of the 6th International Symposium for the Development of Integrated Pest Management (IPM) in Asia and Africa, Niigata University, Japan, 2016
59 Effect of Terminalia nigrovenulosa extracts and its isolated compounds on intracellular ROS generation and MMP expression in HT1080 cells Quang-Vinh Nguyen, Kim Duwoon, San-Lang Wang, Jong-Bang Eun Research on Chemical Intermediates, 42(3)2055–2073, 2016 (SCI)
60 Abiotic stresses affect differently the intron splicing and expression of chloroplast genes in coffee plants (Coffea arabica) and rice (Oryza sativa) Sy Nguyen Dinh, Than Zaw Tun Sai, Ghazala Nawaz, Kwanuk Lee, Hunseung Kang Journal of Plant Physiology. 201:85-94, 2016 (SCI)
61 Gene cloning and transformation of Arabidopsis plant to study the functions of the Early Responsive to Dehydration gene (ERD4) in Coffee genome Sy Nguyen Dinh, Hunseung Kang Vietnam journal of Science & Technology Development. 19:53-63, 2016
62 Structural features important for the U12 snRNA binding and minor spliceosome assembly of Arabidopsis U11/U12-small nuclear ribonucleoproteins Su Jung Park, Hyun Ju Jung, Sy Nguyen Dinh, and Hunseung Kang RNA Biology. 13(7):670-679, 2016 (SCI)
63 An RRM-containing mei2-like MCT1 plays a negative role in the seed germination and seedling growth of Arabidopsis thaliana in the presence of ABA Lili Gu, Hyun Ju Jung, Kyung Jin Kwak, Sy Nguyen Dinh, Yeon-Ok Kim, Hunseung Kang Plant Physiology and Biochemistry. 109:273-279, 2016 (SCI)
64 Squid pen chitin chitooligomers as food colorant absorber Tzu-Wen Liang, Chih-Ting Huang, Nguyen Anh Dzung, and San-Lang Wang Marine drugs, 13(1):681-696, 2015 (SCI)
65 New records of crustose lichens and a lichenicolous Arthonia from Vietnam Joshi Santosh; Upreti Dalip Kumar; Oh Soon-Ok; Nguyen Thi Thuy; Nguyen Anh Dzung;Hur Jae-Seoun Mycotaxon, 130(2):329-336, 2015 (SCI)
66 Ocellularialumbschii and O. saxicola spp. nov.from Vietnam Joshi Santosh; Upreti Dalip Kumar; Plata Eimy Rivas; Nguyen Thi Thuy; Nguyen Anh Dzung; Oh Soon-Ok; Hur Jae-Seoun Mycotaxon, 130(3):911-919, 2015, (SCI)
67 Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn cố định N Azospirillum lipoferum nội sinh trong rễ cây ngô tại Đak Lak Nguyễn Anh Dũng Tạp chí khoa học Đại học Tây Nguyên, 2015
68 Wheat (Triticum aestivum) zinc finger-containing glycine-rich RNA-binding protein TaRZ1 affects plant growth and defense response in Arabidopsis thaliana Tao Xu, Hwa Jung Lee, Nguyen Dinh Sy,  Hunseung Kang Plant Growth Regul. 76:243–250, 2015 (SCI)
69 Production, purification and characterization of a chitosanase from Bacillus cereus Chuan-Lu Wang, Jien-Wei Su, Tzu-Wen Liang, Anh Dzung Nguyen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, 40(6):2237-2248, 2014 (SCI)
70 Tyrosinase inhibitors and insecticidal materials produced by Burkholderia cepacia using squid pen as the sole carbon and nitrogen source Chia-Hao Hsu, Anh Dzung Nguyen, Yung-Wei Chen, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, 40(6):2249-2258, 2014 (SCI)
71 Preparation of chitosan nanoparticles by spray drying, and their antibacterial activity La Thi Kim Ngan, San-Lang Wang, Đinh Minh Hiep, Phung Minh Luong, Nguyen Tan Vui, Tran Minh Đinh, Nguyen Anh Dzung Research on Chemical Intermediates, 40(6):2165-2175, 2014 (SCI)
72 Environment chitinous materials as adsorbents for one-step purification of protease and chitosanase Chuan-Lu Wang, Cheng-Jung Chen, Anh Dzung Nguyen, Tzu-Wen Liang, Yawo-Kuo Twu, Shin-Yi Huang, San-Lang Wang Research on Chemical Intermediates, 40(6):2363-2369, 2014 (SCI)
73 Production and purification of a fugal chitosanase and chitooligomer from Pennicillum janthinellum D4 and discovery of enzyme activators Anh Dzung Nguyen, Chun-Ching Huang, Tzu-WenLiang, Van Bon Nguyen, Po-Shen Pan, San-LangWang Carbohydate polymer, 108:331-337, 2014 (SCI)
74 A New Species of Graphis and New Lichen Records from Vietnam, Including a Second Worldwide Report of Sarcographina cyclospora Santosh Joshi, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung, Jae-Seoun Hur Mycobiology, 42(1):17-21, 2014 (SCI)
75 Nghiên cứu phát hiện vi khuẩn Gluconacetobacter diazotrophicus có khả năng cố định đạm, sống nội sinh với rễ cà phê bằng kỹ thuật PCR (Polymerase Chain Reaction) ở quy mô phòng thí nghiệm Trần Minh Định Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 2014
76 Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi trích ly đến khả năng kháng oxy hóa cùa cây rau ngô (Limnophila aromuticci Merr.) Nguyễn Quang Vinh Tạp chí khoa học -Trường Đại học Tây Nguyên, 2014
77 Functional Characterization of a Chloroplast-targeted RNA-binding Protein CRP1 in Arabidopsis thaliana under Abiotic Stress Conditions. Tao Xu, Nguyen Dinh Sy, Hwa Jung Lee, Kyung Jin Kwak, Lili Gu, Jeong-Il Kim, Hunseung Kang J. Plant Biol., 57:349-356, 2014, SCI
78 Study on chitosan nanoparticles on biophysical characteristics and growth of robusta coffee in green house Sang Nguyen Van, Hiep Dinh Minh, Dzung Nguyen Anh Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 2(4):289-294, 2013 (Scopus)
79 Evaluation of coffee husk compost for improving soil fertility sustainable coffee production in rural central highland, Vietnam Nguyen Anh Dzung, Tran Trung Dzung, Vo Thi Phuong Khanh Resources and Environment, 3(4):77-82, 2013
80 New species and new records in the family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales) from Vietnam Santosh Joshi, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh, Young Jin Koh, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung and Jae-Seoun Hur The Lichenologist, 45(5):599-609, 2013 (SCI)
81 New records of corticolous lichen from Vietnam Joshi Santosh; Nguyen Thi Thuy; Dzung Nguyen Anh; Jayalal Udeni; Oh Soon-Ok; Hur Jae-Seoun Mycotaxon, 123:479-489, 2013, (SCI)
82 Further addition to the macrolichen mycota of Vietnam Jayalal Udeni; Aptroot André; Nguyen Thi Thuy; Dzung Nguyen Anh; Joshi Santosh; Oh Soon-Ok; Hur Jae-Seoun Mycotaxon, 124:51-59, 2013 (SCI)
83 The lichen genus Fissurina (Graphidaceace) in Vietnam Joshi Santosh; Nguyen Thi Thuy; Dzung Nguyen Anh; Jayalal Udeni; Oh Soon-Ok; Hur Jae-Seoun Mycotaxon, 124:309-321, 2013 (SCI)
84 The lichen genus Graphis from Vietnam Santosh Joshi, Udeni Jayalal, Soon-Ok Oh, Thi Thuy Nguyen, Nguyen Anh Dzung, Jae-Seoun Hur Mycotaxon, 125:69-80, 2013 (SCI)
85 Nghiên cứu về số lần và tỷ lệ phân NPK cho cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, 2013
86 Ảnh hưởng của liều lượng phân bón đa lượng đến năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cây cà phê vối giai đoạn kinh doanh trồng trên đất bazan (Ferrasols) tại Đak Lak Nguyễn Anh Dũng Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, 2013
87 Khảo sát các phương pháp tách chiết thu nhận nucleic acid làm vật liệu nghiên cứu phát hiện ung thư cổ tử cung Trần Minh Định Tạp chí khoa học trường Đại học Tây Nguyên, 2013
88 Antimicrobial activity of solvent extracts from Vietnamese medicinal plants Quang-Vinh Nguyen, and Jong-Bang Eun Journal of Medicinl Plants Research, 7(35):2597-2605, 2013

 

2. Bằng sáng chế:

Stt Tên, mã số bằng sáng chế Tên tác giả Năm được cấp Được cấp bởi
1 A method for producing α-glucosidase inhibitors utilizing Paenibacillus sp. (US9850519B1) Nguyễn Anh Dũng 2018 US Patent
2 A method for producing α-glucosidase inhibitors utilizing Paenibacillus sp.
Taiwan patent: No. I605125
Nguyễn Anh Dũng 2017 Taiwan Patent Burea
3 Composition of inhibiting alpha-glucosidase
Taiwan Patent I 615142 (2018/02/21-2037/04/16)
Nguyễn Văn Bốn 2018 Taiwan Patent 
4 Composition of inhibiting alpha-glucosidase USA patent (US20180296552A1) Nguyễn Văn Bốn 2018 US Patent