THÔNG BÁO

Về việc đăng ký danh sách giảng viên tham gia Hội thảo về “Đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra”


 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa

 

Chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo

 

Trân trọng./.