THÔNG BÁO 

về việc rà soát và cập nhật ngân hàng câu hỏi kết thúc học phần

 


 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa 

 

Về việc cập nhật ngân hàng câu hỏi thi

(Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm theo)

 

Trân trọng./.