THÔNG BÁO

Về việc báo cáo công tác BĐCLGD năm 2021 và xây dựng kế hoạch công tác BĐCLGD năm 2022


(Thông báo có phụ lục và file đính kèm theo)