THÔNG BÁO
Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo tại Trường


 

Để thực hiện tốt các hoạt động của đợt khảo sát sơ bộ tại Trường, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm.