THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ thi phụ HK 2, HK hè, năm học 2020-2021 và kỳ thi chính HK 1, năm học 2021-2022


 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem ở file đính kèm theo./.