QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi" của Trường Đại học Tây Nguyên

Có quyết định đính kèm