QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Tây Nguyên giai đoạn 2018 - 2023

Có quyết định đính kèm