THÔNG BÁO

Trường Đại học Tây Nguyên sẽ tổ chức nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ mã số B2018 - TTN - 03 – MT “Biên soạn về tài liệu về giáo dục bảo tồn và phát triển tài nguyên nấm lớn có giá trị dược liệu vùng Tây Nguyên” do ThS. Nguyễn Thị Thủy làm chủ nhiệm đề tài.

Thời gian: 16h00, thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019.

Địa điểm: P 9.1 – Trường Đại học Tây Nguyên.

Trân trọng kính mời các giảng viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!