THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ về giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo thực hiện từ năm 2018

Có thông báo và công văn đính kèm