QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Tây Nguyên năm 2019

Có quyết định đính kèm