Thông báo cán bộ

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thi đua năm học 2019-2020

Có thông báo đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị Diễn đàn "Khởi nghiệp và việc làm sinh viên"

Có thông báo đính kèm

THÔNG BÁO

Về việc kê khai thực hiện giờ khoa học năm học 2018 - 2019

Có thông báo đính kèm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi các học phần lý luận chính trị trong chương trình đào tạo

Có quyết định đính kèm