Chăn nuôi

Loại hình đào tạo: Liên thông

Thú y

Loại hình đào tạo: Liên thông

Quản lý Tài nguyên rừng

Loại hình đào tạo: Liên thông

Quản lý Đất đai

Loại hình đào tạo: Liên thông

Khoa học Cây trồng

Loại hình đào tạo: Liên thông

Lâm sinh

Loại hình đào tạo: Liên thông

Quản trị kinh doanh

Loại hình đào tạo: Liên thông

Tài chính – Ngân hàng

Loại hình đào tạo: Liên thông

Kế toán

Loại hình đào tạo: Liên thông

Y khoa

Loại hình đào tạo: Liên thông