QUY CHẾ HỌC VỤ 

Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành năm 2019

Có quy chế đính kèm