Thông báo

THÔNG BÁO Về việc đấu giá dịch vụ khu Đảo sinh viên của Trường Đại học Tây Nguyên

Thứ ba, 19 Tháng 5 2020

Hội đồng Giáo sư cơ sở

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 ...

Thứ hai, 23 Tháng 3 2020
Hide Main content block
Thời khóa biểu - Lịch tuần - Tuyển dụng - Ba công khai

TNU Trường ĐH Tây Nguyên

Thời khóa biểu

- Cán bộ

- Sinh viên

Đăng ký tín chỉ

- Đăng ký tín chỉ

 

Hình ảnh

Tin tức

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 13/05/2020, tại phòng 2.3 - Nhà Điều ...

Lễ Công bố và trao ...

Sáng ngày 06/03/2020, tại phòng 2.3 - Nhà ...

Kiểm tra thân nhiệt ...

Sáng ngày 2/3, học sinh THPT, sinh viên, học ...