Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDQPAN TRƯỜNG ĐHTN                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số: …  /TB-GDQPAN                                                          Đắk Lắk,ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi lại (lần 2) môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Học kỳ I - năm học 2020-2021

 
   

 

 

Căn cứ vào Kế hoạch môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) năm học 2020-2021 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt và số lượng sinh viên chưa hoàn thành môn học GDQPAN, Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên thông báo kế hoạch thi như sau:

- Đối tượng: Tất cả những sinh viên thuộc diện phải thi lại môn học GDQPAN học kỳ I - năm học 2020-2021 (kể cả sinh viên học ghép, sinh viên học hè 2020). Nếu sinh viên không dự thi đợt này sẽ mất quyền thi lại.

- Thời gian: 02 ngày (ngày 14 và 15 tháng 01 năm 2021).

- Địa điểm: Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Tây Nguyên.

- Lịch thi lại:

Ngày

Sáng

Chiều

14/01/2021

Thi HP1 + Thi HP2

Thi HP3 + Thi HP4

15/01/2021

Thi HP3 + Thi HP4

Thi HP1 + Thi HP2

* Lưu ý:

+ Tên các học phần như sau: “HP1: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam; HP2: Công tác quốc phòng và an ninh; HP3: Quân sự chung; HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật”.

+ Sinh viên đăng ký thời gian thi và làm thủ tục thi lại tại phòng Trợ lí Đào tạo (liên hệ chuyên viên Đỗ Đình Huy – Sđt: 0911.096.196) kể từ khi nhận được thông báo này đến hết ngày 08/01/2021.

Nhận được thông báo này, yêu cầu sinh viên các lớp triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                       KT/GIÁM ĐỐC

- Các Khoa;                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các lớp QP học kỳ I;

- Lưu: VT, GDQPAN.                                                                                       Đã ký

 

                                                                                                     Đại tá Nguyễn Văn Mười