Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I. Lãnh đạo đơn vị


II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lịch sử hình thành

   Trung tâm Thông tin được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 61/QĐ-TCCB (về việc tổ chức bộ máy của Nhà trường nhiệm kỳ 2006-2011) dựa trên cơ sở tách từ Trung tâm Thông tin Tư liệu & Thư viện trường Đại học Tây Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

   Giúp Hiệu trưởng về quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài trường phục vụ công tác quản lý, đào tạo, NCKH.

b. Nhiệm vụ:

   - Thu thập, trao đổi, quản lý và phổ biến thông tin trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật và nhà trường.

   - Quản lý và tổ chức các hoạt động tra cứu thông tin, tư liệu, tài liệu điện tử về chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Phối hợp quản lý, bảo trì hoạt động hệ thống mạng Internet, mạng LAN của nhà trường đảm bảo hoạt động liên tục và đúng quy định hiện hành.

   - Quản lý và cập nhật thông tin trang Web của nhà trường, hỗ trợ xây dựng trang Web cho các đơn vị.

   - Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.

   - Phục vụ CCVC-NLĐ và HSSV khai thác tài nguyên trên mạng.

   - Hướng dẫn và phục vụ Sinh viên đăng ký tín chỉ.

   - Quản lý, vận hành hệ thống máy chủ và hệ thống cơ sở dữ liệu của Nhà trường.

   - Quản trị tài khoản email của Trường.

   - Quản lí bản quyền Website Trường.

   - Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng.

   - Công tác khác: Thực hiện công tác truyền thông và quảng bá về Nhà trường; Tham gia các Hội đồng phân công; Phối hợp thưc hiện công tác đảm bảo chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ sở vật chất:

   Gồm 6 phòng: Phòng Internet, phòng Internet 1, phòng làm việc, phòng máy chủ, phòng Giám đốc, phòng hội thảo đa phương tiện.

   Phòng máy chủ:

   - Gồm có 06 máy chủ HP đủ mạnh để quản lý toàn bộ hệ thống mạng trong Nhà trường.

   - Đường truyền Internet: 01 đường truyền leased line và 02 đường FTTH đủ sức cung cấp Internet cho toàn trường và chạy Website, Mailserver của Nhà trường.

   Phòng Internet và Phòng Internet 1

   - Gồm có 110 máy vi tính nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường khai thác và tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập. Phòng Internet còn có các trang thiết bị hỗ trợ cho công tác đào tạo trực tuyến qua mạng.

   Phòng hội thảo Đa phương tiện.

   - Gồm các trang thiết bị đa phương tiện dùng để hội thảo trực tuyến với Bộ giáo dục & Đào tào và một số địa điểm hội thảo của các trường Đại học khác trên toàn quốc.

4. Cơ cấu tổ chức:

   Tổng số nhân sự của Trung tâm Thông tin hiện nay gồm 04 cán bộ.

  Ban giám đốc:

   - ThS. Phạm Văn Thuận – Giám đốc

   Các chuyên viên:

   - ThS. Đặng Quốc Huy

   - CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

   - ThS. Nguyễn Thạch Cương

   - ThS. Phạm Thị Trang

III. Phân công nhiệm vụ

1. Giám đốc: Ths. Phạm Văn Thuận

    Phụ trách các hoạt động của Trung tâm Thông tin.

2. Chuyên viên:  ThS. Đặng Quốc Huy

- Quản lý hệ thống mạng trong toàn Trường bao gồm: Mở rộng, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo hệ thống mạng trong toàn trường hoạt động;

- Quản lý hệ thống mạng không dây;

- Quản lý hệ thống mạng có dây;

- Hỗ trợ và cài đặt phần mềm QLĐT;

- Quản lý phòng Hội thảo đa phương tiện;

- Quản lý Hệ thống thư điện thử của Nhà trường;

- Thiết kế banner website;

- Quản lý website Khoa Sư phạm;

- Quản lý Fanpage Cựu Sinh Viên Trường ĐH Tây Nguyên;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

3. Chuyên viên : CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

- Thu thập, cập nhật tin tức các hoạt động của Nhà trường lên Website Trường và website các đơn vị;

- Biên soạn tin tức để cập nhật lên website;

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ; hướng dẫn cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, cán bộ giảng viên;    

- Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị;

- Hoạt động công đoàn của đơn vị;

- Làm công tác văn thư;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

4. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thạch Cương

- Quản trị hệ thống máy chủ.

- Quản trị hệ thống máy chủ Website.

- Quản trị hệ thống trang học liệu điện tử.

- Quản trị hệ thống Website của trường.

- Cập nhật nội dung, tin tức, thông báo… lên Website.

- Thay đổi, cập nhật thông tin giới thiệu các đơn vị trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường cập nhật các văn bản, các biểu mẫu… lên Website;

- Thiết kế banner cho website.

- Vận hành hệ thống đăng ký tín chỉ.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, giảng viên.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì các server.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì các máy tính trong 2 phòng máy của Trung tâm.

- Hướng dẫn cách đăng thông báo, tin tức lên website của các đơn vị cho cán bộ phụ trách website của đơn vị.

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

5. Chuyên viên: ThS. Phạm Thị Trang

- Tham gia giảng dạy cho Khoa dự bị Tạo nguồn và Khoa Sư phạm.

- Thu thập, cập nhật tin tức các hoạt động của Nhà trường lên Website Trường và website các đơn vị;

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ; hướng dẫn cán bộ nhập điểm bộ phận, reset mật khẩu cho sinh viên, cán bộ giảng viên;

- Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị;

- Thực hiện công tác khác khi lãnh đạo Trung tâm giao.

IV. Các hoạt động của Trung tâm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin WebSite, WebMail

Bảo trì hoạt động hệ thống Internet, mạng Lan

Xử lý sự cố Wifi

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, đăng ký học lại qua mạng


Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.