THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tây Nguyên (lần 2)

Có thông báo và quy chế đính kèm