THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp Dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trường Đại học Tây Nguyên (lần 2)

Có thông báo và dự thảo đính kèm