THÔNG BÁO

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Có kèm theo Thông báo và mẫu đăng ký.