THÔNG BÁO

Về việc kết quả xét nâng lương thường xuyên đợt 2, nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc và nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu năm 2018

Có thông báo và danh sách đình kèm