THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019

Có thông báo đính kèm

Xem quy chế và mẫu tại đây