THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018

Có thông báo và danh sách đính kèm