QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của trường Đại học Tây Nguyên

Xem chi tiết tại đây