THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Tây Nguyên

Có kèm theo thông báo và dự thảo