QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của trường Đại học Tây Nguyên

Có quy chế và mẫu đính kèm

Attachments:
Download this file (Mau 01- KH.doc)Mau 01- KH.doc[ ]71 kB
Download this file (Mau 02-CC,VCQL.doc)Mau 02-CC,VCQL.doc[ ]102 kB
Download this file (Mau 03-VC,NLD.doc)Mau 03-VC,NLD.doc[ ]90 kB
Download this file (Mau 04-TH.doc)Mau 04-TH.doc[ ]77 kB
Download this file (Phu luc.pdf)Phu luc.pdf[ ]397 kB
Download this file (QC danh gia CBVC.pdf)QC danh gia CBVC.pdf[ ]421 kB
Download this file (QD ban hanh Quy che DG CBVC.pdf)QD ban hanh Quy che DG CBVC.pdf[ ]339 kB