I. Lãnh đạo đơn vị


II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lịch sử hình thành

   Trung tâm Thông tin được thành lập ngày 18 tháng 01 năm 2007 theo quyết định số 61/QĐ-TCCB (về việc tổ chức bộ máy của Nhà trường nhiệm kỳ 2006-2011) dựa trên cơ sở tách từ Trung tâm Thông tin Tư liệu & Thư viện trường Đại học Tây Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

   Giúp Hiệu trưởng về quản lý, trao đổi, phổ biến các thông tin nội bộ và ngoài trường phục vụ công tác quản lý, đào tạo, NCKH.

b. Nhiệm vụ:

   - Thu thập, trao đổi, quản lý và phổ biến thông tin trong và ngoài trường theo quy định của pháp luật và nhà trường.

   - Quản lý và tổ chức các hoạt động tra cứu thông tin, tư liệu, tài liệu điện tử về chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Phối hợp quản lý, bảo trì hoạt động hệ thống mạng Internet, mạng LAN của nhà trường đảm bảo hoạt động liên tục và đúng quy định hiện hành.

   - Quản lý và cập nhật thông tin trang Web của nhà trường.

   - Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.

   - Phục vụ CBVC và HSSV khai thác tài nguyên trên mạng.

   - Hướng dẫn và phục vụ Sinh viên đăng ký tín chỉ.

   - Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

3. Cơ sở vật chất:

   Gồm 6 phòng: Phòng Internet, phòng Internet 1, phòng làm việc, phòng máy chủ, phòng Giám đốc, phòng hội thảo đa phương tiện.

   Phòng máy chủ:

   - Gồm có 06 máy chủ HP đủ mạnh để quản lý toàn bộ hệ thống mạng trong Nhà trường.

   - Đường truyền Internet: 01 đường truyền leased line và 02 đường FTTH đủ sức cung cấp Internet cho toàn trường và chạy Website, Mailserver của Nhà trường.

   Phòng Internet và Phòng Internet 1

   - Gồm có 110 máy vi tính nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên, cán bộ viên chức trong Nhà trường khai thác và tìm kiếm thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập. Phòng Internet còn có các trang thiết bị hỗ trợ cho công tác đào tạo trực tuyến qua mạng.

   Phòng hội thảo Đa phương tiện.

   - Gồm các trang thiết bị đa phương tiện dùng để hội thảo trực tuyến với Bộ giáo dục & Đào tào và một số địa điểm hội thảo của các trường Đại học khác trên toàn quốc.

4. Cơ cấu tổ chức:

   Tổng số nhân sự của Trung tâm Thông tin hiện nay gồm 04 cán bộ.

  Ban giám đốc:

   - ThS. Phạm Văn Thuận – Giám đốc

   Các chuyên viên:

   - ThS. Đặng Quốc Huy

   - CN. Đậu Thị Thúy Hoàn

   - ThS. Nguyễn Thạch Cương

5. Các hoạt động của Trung tâm

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM THÔNG TIN

Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin WebSite, WebMail

Bảo trì hoạt động hệ thống Internet, mạng Lan

Xử lý sự cố Wifi

Hướng dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ, đăng ký học lại qua mạng


Quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phòng hội thảo đa phương tiện phục vụ hội nghị, hội thảo và học tập trực tuyến qua mạng.