HƯỚNG DẪN

Về việc xử lý những vướng mắc trong quy chế đào tạo chuyên khoa cấp 1, 2 và BSNT

Có hướng dẫn đính kèm