HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ của người học được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học

Có hướng dẫn đính kèm