Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM

SỔ TAY CỐ VẤN HỌC TẬP

SỔ TAY SINH VIÊN

 

I. Tài liệu học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2021 - 2022

1

Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

2

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3

Luật giáo dục 2019

4

Luật giao thông đường bộ

5

Luật An ninh mạng

6

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020)

7

Nghị định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

8

Đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025

9

Công tác y tế trường học

10

Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê dưyệt Đê án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối song cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục

11

Chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

12

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

13

Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục

14

Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”

15

Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”

16

Quy chế quản lý các hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng Trường Đại học Tây Nguyên

17

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN

18

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

19

Kế hoạch triển khai các hoạt động KHCN tron sinh vien năm 2020

20

Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ của trường Đại học Tây Nguyên

 

II. CÁC QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN

CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ GD & ĐT

1

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 về Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

2

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

3

Quy định đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường ĐH, CĐ và TCCN

4

Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên trong các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

5

Chương trình Công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2012-2016

6

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

8

Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

CÁC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

1

Quy chế công tác sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Tây Nguyên

2

Quy định Về việc thực hiện văn hóa học đường đối với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

3

Quy định về Công tác Cố vấn học tập Trường Đại học Tây Nguyên

 

II. ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

 

III. HỌC BỔNG KKHT

 

IV. QUY CHẾ ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA

 

V. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO SINH VIÊN

1

Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC, ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu sổ học tại các cơ sở Giáo dục Đào tạo

2

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

3

Thông tư liên tịch số 09/2016//TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh - Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

4

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016

5

Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2016.

6

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;

 

VI. BẢO HIỂM Y TẾ

 

VII. VĂN BẢN KHÁC

 

VIII. MẪU ĐƠN, GIẤY XÁC NHẬN

Attachments:
Download this file (116_K22.pdf)116_K22.pdf[ ]141 kB
Download this file (Mau don.doc)Mau don.doc[ ]38 kB