ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

1

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy Trường Đại học Tây Nguyên”

2

Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ Đại học hệ chính quy

3

Phiếu Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Có kèm theo văn bản