CÁC QUY CHẾ HỌC SINH SINH VIÊN

1

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 về Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

2

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

3

Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học, ban hành theo Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Quy định Về việc thực hiện văn hóa học đường đối với sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên

5

Quy định về Công tác Cố vấn học tập Trường Đại học Tây Nguyên

6

Quyết định số: Số: 43/2007/QĐ-BGD&ĐT Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

7

Quyết định số: 555/QĐ-ĐHTN-ĐTĐH Về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

8

Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú

9

Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Có kèm theo văn bản

Attachments:
Download this file (cacquychehssv.pdf)cacquychehssv.pdf[ ]1249 kB