Đăng thông báo liên quan lên sinh viên

Điện thoại: 05003.860775

I. Lãnh đạo đơn vị

 

ThS. Trương Hải
Phó Trưởng Phòng

 

TS. Đào Xuân Thu
Phó Trưởng Phòng
phụ trách chung

II. Giới thiệu về đơn vị

1. Lược sử về đơn vị

Phòng Đào tạo đại học được thành lập cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà trường (11/11/1977).

2. Chức năng, nhiệm vụ

a. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện việc quản lý, tổ chức đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung học và các hình thức bồi dưỡng chuyên môn khác.

b. Nhiệm vụ:

- Quản lý đào tạo Đại học:

+ Quản lí chương trình, kế hoạch đào tạo toàn khóa, năm học và từng HK.

+ Cùng với các khoa lập thời khóa biểu, bố trí phòng học cho các lớp trong toàn trường.

+ Xây dựng kế hoạch và phê duyệt danh sách sinh viên thi các học phần, môn học.

+ Quản lý kết quả học tập của sinh viên.

+ Chuẩn bị các thủ tục xét ngừng học, thôi học, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ giáo dục thể chất cho sinh viên các bậc đào tạo.

+ Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghiên cứu xây dựng chương trình và mục tiêu của các ngành học; đề xuất mở các ngành học mới và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp.

+ Công tác gắn kết đào tạo với yêu cầu nguồn nhân lực và theo nhu cầu xã hội.

+ Phổ biến nghiệp vụ quản lí với các đơn vị đào tạo trong trường.

+ Theo dõi khối lượng giảng dạy, tính giờ dạy cho giảng viên của các bộ môn trong trường.

+ Phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất mời giảng, trao đổi giảng viên khi cần thiết.

+ Tham gia xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo hàng năm.

+ Tham gia với phòng Tổ chức cán bộ để quản lí việc bồi dưỡng, đào tạo, đánh giá công nhận chức danh giảng viên của các ngành đào tạo.

+ Tổng hợp kế hoạch, trình Hiệu trưởng tổ chức duyệt các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

+ Được uỷ quyền ký bản sao các loại giấy tờ liên quan đến đào tạo đại học, cao đẳng và các hệ khác.

- Tuyển sinh:

Thường trực công tác tuyển sinh và thực hiện theo sự phân công của Hội đồng tuyển sinh trường.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. P.Trưởng phòng phụ trách phòng: TS. Đào Xuân Thu

Phụ trách chung và trực tiếp quản lý điều hành công việc về:

- Nhân sự, cơ sở vật chất của phòng;

- Công tác về mở ngành mới của các hệ đào tạo; chương trình giáo dục đại học của các ngành đào tạo;

- Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Nhà trường và một số hội đồng tư vấn khác của trường;

- Chuẩn bị các văn bản điều hành liên quan đến công tác đào tạo đại học;

- Công tác gắn kết đào tạo với nguồn nhân lực và theo nhu cầu xã hội;

- Đề xuất với Hiệu trưởng về các công tác chung của phòng Đào tạo Đại học;

- Kiêm nhiệm giảng dạy ở khoa Nông Lâm nghiệp.

2. Phó trưởng phòng: ThS. Trương Hải

Giúp phó trưởng phòng phụ trách quản lý, điều hành công việc chung và trực tiếp phụ trách công tác sau:

- Hệ chính quy: Kế hoạch đào tạo hàng năm; theo dõi, đánh giá về khối lượng, chất lượng giảng dạy; công tác thời khóa biểu, giảng đường; theo dõi tính vượt giờ của các bộ môn và giảng viên; tham gia xét duyệt giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; việc đổi mới phương pháp giảng dạy của một số ngành, môn học;

Chỉ đạo theo dõi công tác về điểm; kế hoạch và xét duyệt việc thi; công tác về học lại, thi lại.

- Tạm thời kiêm nhiệm: kế hoạch thực hành, thực tập môn học, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, thực hành, thực tập...; công việc về giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; đổi mới phương pháp giảng dạy của các ngành học, môn học;

- Cùng phó trưởng phòng phụ trách thực hiện công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 và tham gia một số hội đồng tư vấn khác của trường;

- Quản lý và điều hành phần mềm Quản lý đào tạo của Nhà trường;

- Chuẩn bị các văn bản liên quan đến công việc đảm nhiệm;

- Kiêm nhiệm giảng dạy tại khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ;

- Thay mặt phó trưởng phòng phụ trách giải quyết các công tác của phòng khi phó trưởng phòng phụ trách đi vắng.

3. Phó trưởng phòng: (Tạm thời TS. Đào Xuân Thu kiêm nhiệm)

- Hệ vừa làm vừa học (VLVH), liên thông và liên kết đào tạo gồm: kế hoạch đào tạo hàng năm, kế hoạch thiết bị vật tư, kinh phí phục vụ cho đào tạo, kế hoạch thực hành, thực tập môn học; kế hoạch và xét duyệt việc thi, học lại, thi lại; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo, thực hành, thực tập...

4. Chuyên viên: KS. Phạm Quang phục

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Công việc về giáo trình; tài liệu giảng dạy;

- Quản lý vượt giờ cho giảng viên các khoa: Sư phạm, Nông lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y, Kinh tế, Dự bị và tạo nguồn;

- Tham gia thu nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm.

5. Chuyên viên: CN. Nguyễn Hoài Nam

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Các công việc về bằng tốt nghiệp và chứng chỉ;

- Theo dõi thực hiện các chương trình liên kết đào tạo (cả chính quy, vừa làm vừa học) với các trường, cơ sở liên kết đào tạo;

- Thường trực tiếp nhận và xử lý các nội dung liên quan về đào tạo hệ VLVH, liên thông;

- Quyết định đi thực tập, thực tế;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

6. Chuyên viên KS. Nguyễn Trung Hiếu

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Quản lý điểm và các công việc liên quan về điểm của các hệ đào tạo;

- Thường trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào hệ VLVH, liên thông;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

7. Chuyên viên: CN. Phạm Thanh Thế

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Công việc về chương trình giáo dục đại học các hệ; tổng hợp xây dựng chuẩn đầu ra;

- Kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ; in ấn tài liệu cho SV hệ thống tín chỉ;

- Tham gia thu nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

8. Chuyên viên: CN. Trần Văn Tài

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Các công việc về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, phi chính quy;

- Quản lý việc học lại, thi lại của sinh viên các hệ đào tạo;

- Tổng hợp hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông để tổ chức thi tuyển sinh;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm.

9. Chuyên viên: KS. Vũ Bằng Hanh

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Thời khóa biểu, giảng đường các hệ đào tạo;

- Kế hoạch đi thực tập, thực tế; công tác mời giảng;

- Tham gia thu nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

10. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Nguyên Vân

Chuẩn bị văn bản và thực hiện các công tác như sau:

- Quản lý, tính vượt giờ cho giảng viên các khoa: Y Dược, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Tây Nguyên;

- Tiếp nhận sinh viên đăng ký và in bảng điểm, bản sao bằng tốt nghiệp, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Tham gia thu nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông;

- Công tác văn thư, lưu trữ tài liệu của phòng;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

11. Chuyên viên: Trương Thu Trang

- Các công việc về sinh viên đăng ký học của toàn trường;

- Công việc tính vượt giờ cho giảng viên khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ;

- Tổng hợp thống kê, báo cáo công tác chung của phòng;

- Công tác quản lý tài sản của phòng;

- Tham gia thu nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH, liên thông;

- Lưu trữ và tổng hợp số liệu liên quan đến thống kê về mảng công việc đảm nhiệm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.