Từ ngày 19 đến 23/01/2019, tại phòng P7.2, Đảng bộ Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2018.

Bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng cho các đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng. Đảng bộ Trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao trong việc xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng về số lượng và nâng cao chất lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời giúp cho các đảng viên mới hiểu rõ hơn về tổ chức đảng, giữ vững lập trường bản lĩnh chính trị, kiên định tư tưởng, đạo đức, lối sống trở thành những đảng viên gương mẫu, góp phần xây dựng Chi bộ nơi mình đang công tác cũng như nơi cư trú. 

Tham gia lớp bồi dưỡng các đảng viên mới năm 2018 có 49 đồng chí, các đồng chí đảng viên mới được học tập, nghiên cứu những nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm các chuyên đề như: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc; Dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế  - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Báo cáo viên TS. Nguyễn Thị Tĩnh – Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ - Trưởng Khoa LLCT trình bày chuyên đề: “Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.”

Bên cạnh học tập, các đảng viên mới còn được Ban tổ chức đưa đi tham quan thực tế tại Bảo tàng Đắk Lắk, Biệt Điện Bảo Đại, Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Một số hình ảnh tham quan thực tế

Trung tâm Thông tin