Sáng ngày 25/07/2018, tại phòng P5.23, Lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên cùng với các thành viên Hội đồng tự đánh giá trường, Ban thư ký theo Quyết định số 1314/QĐ-ĐHTN -TCCB và nhóm công tác chuyên trách theo Quyết định số 1315/QĐ-ĐHTN-TCCB ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng đã tiến hành họp triển khai kế hoạch công việc tự đánh giá.

Tại buổi họp, ThS. Huỳnh Văn Quốc – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Ủy viên thường trực Hội đồng tự đánh giá thông qua: Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục (CSGD);  Dự thảo đề cương báo cáo tự đánh giá CSGD trong giai đoạn 2014 – 2018 theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

ThS. Huỳnh Văn Quốc – Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng - Ủy viên thường trực Hội đồng tự đánh giá thông qua kế hoạch tự đánh giá CSGD

Dưới sự điều hành của PGS.TS. Trần Trung Dũng – Phó bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, nhóm công tác chuyên trách đã trao đổi một số ý kiến về chỉnh sửa lại kế hoạch tự đánh giá để trình Chủ tịch Hội đồng, phân công các tiêu chuẩn cụ thể cho từng nhóm, triển khai thu thập và phân tích minh chứng, thời gian thực hiện để hoàn thiện kế hoạch tự đánh giá của Trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trung tâm Thông tin