THÔNG BÁO

Về việc tổ chức ôn tập kiến thức kiểm tra chất lượng đầu vào đại học liên thông Y khoa hệ chính quy năm 2018

Xem chi tiết tại đây