Toàn văn luận án "Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác hiệu quả trên đất lúa nước tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước" của NCS. Nguyễn Văn Bắc

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Anh 

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Việt

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Anh

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Việt