Toàn văn luận án "Nghiên cứu hiệu lực tồn dư của phân lân và kali đối với cà phê vối giai đoạn kinh doanh tại Đắk Lắk" của NCS. Nguyễn Hữu Luận

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Anh 

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Việt

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Anh

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Việt