Toàn văn luận án “Nghiên cứu chế độ phân bón thích hợp cho giống điều ghép cao sản AB29 trên nền đất nâu đỏ và đất xám ở khu vực Đông Nam Bộ” của NCS. Tôn Thất Trí

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Anh 

- Tóm tắt luận án bằng Tiếng Việt

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Anh

- Trang thông tin về luân án bằng Tiếng Việt