BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Đ/c Y Tru Aliô

Chủ tịch

2

Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh

Phó Chủ tịch

4

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

Ủy viên Ban thường vụ

5

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phượng

Ủy viên Ban thường vụ

6

Đ/c Nguyễn Hữu Duẩn

Ủy viên Ban thường vụ

7

Đ/c Trần Minh Đức

Ủy viên Ban thường vụ

8

Đ/c Ngô Thị Hiếu

Ủy viên Ban thường vụ

9

Đ/c Nguyễn Đức Hoanh

Ủy viên Ban thường vụ

10

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban thường vụ

11

Đ/c Đinh Hữu Hùng

Ủy viên Ban thường vụ

12

Đ/c Nguyễn Thị Như

Ủy viên Ban thường vụ

13

Đ/c Chu Vương Thìn

Ủy viên Ban thường vụ

14

Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên Ban thường vụ

15

Đ/c Đinh Ta Ri Na

Ủy viên Ban thường vụ